Vi fokuserar på verksamheter med hållbara konkurrensfördelar och starka marknadspositioner med potential till strategiska och operationella förbättringar. Tillsammans med ambitiösa entreprenörer och företagsledningar är vi aktiva investerare som utvecklar bolagen i syfte att driva lönsamhet och tillväxt. Detta gör vi genom värdeskapandeprogram som adresserar strategi, processer och genomförande.

Med Helix Kapital som partner får verksamheten en långsiktigt orienterad ägare som bidrar med kapital, kompetens och erfarenhet som ökar möjligheterna att utvecklas genom förvärv, affärs- och organisationsutveckling, samt geografisk expansion. Samtliga investeringar genomförs oberoende av varandra och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och behov.

Helix Kapitals investerare utgörs av ledande finansiella institutioner.

Investeringsfilosofi

Vi investerar i lönsamma mindre bolag primärt inom följande teman: industriell innovation, hållbar utveckling, och digitalisering.

Vi har en långsiktig syn på värdeskapande och arbetar i nära samarbete med företagsledningen för att realisera gemensamma strategiska mål.

Ambitionen är att dubbla storleken på portföljbolaget genom stegvisa strategiska, operationella och finansiella förbättringar. Detta gör vi tillsammans med ledning och investeringspartners genom en aktiv och partnerorienterad ägarskapsmodell.

Investeringskriterier
  • 50 - 400 MSEK i omsättning
  • Tydliga tillväxtmöjligheter
  • Förutsägbara kassaflöden
  • Hållbara konkurrensfördelar
  • Engagerad och motiverad ledning
  • Majoritetsägande

Hur vi arbetar

  • Vi arbetar proaktivt och tematiskt för att identifiera ledande nordiska mindre bolag med ambitiösa ledningar.
  • Vi är en aktiv ägare supporterade av seniora och industriella rådgivare.
  • Vi använder ledande praxis för att applicera upprepbara metoder och professionella standarder i mindre bolag.
  • Vi driver lönsamhet och tillväxt genom värdeskapandeprogram som adresserar strategier processer och genomförande.
Värdeskapande

Vi samarbetar med ledningen i att definiera den rätta strategin inklusive operationella initiativ för att supportera och exekvera affärsplanen.

Best-practice

Vi applicerar ledande affärspraxis i alla våra portföljbolag. Detta är baserat på Helix Kapitals värdeskapandeverktyg som också supporteras av vårt nätverk bestående av erfarna industriella rådgivare, företagsledare och styrelsemedlemmar.

Investeringsprocess
Steg 1
Inledande diskussion och analys
Steg 2
Indikativ värdering och framtagande av en gemensamt beslutad långsiktig affärsplan tillsammans med ledning och industriella rådgivare
Steg 3
Legal och finansiell due diligence, dokumentation och färdigställande av investering
Steg 4
Operationalisering av aktiv partnerskapmodell